บริการรับทำบัญชี

ด้านบริหารการเงิน

นำระบบ Software ทั้งในแบบ offline และ online เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าตรวจสอบการทำงานของหน้างาน ตรวจสอบเอกสาร การบันทึกรายรับ และรายจ่าย พร้อมบันทึกบัญชีประจำทุกเดือนเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับดังนั้นส่วนใหญ่จะมีบริษัทบริหารนิติบุคคลเข้ามาช่วย 

    เป้าหมายในการบริหารการเงิน คือ การแสวงหาความมั่งคั่งสูงสุด นั่นคือ การมีกำไรสูงสุดภายใต้ความมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงภัยทางธุรกิจที่ยอมรับได้และภายในระยะเวลาของการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุดโดยมีบริษัทบริหารนิติบุคคล

การจัดทำบัญชี รับ-จ่าย

 • ด้านบริหารการเงิน
  • นำระบบ Software ทั้งในแบบ offline และ online เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
  • ดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
  • นำเสนอรูปแบบ การบริหารเงินกองทุนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
  • จัดทำสรุปผลด้านการเงินเป็นประจำทุกเดือน
  • จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าทุกปี
  • สามารถตรวจสอบการเงินได้ทุกเวลา
  • จัดทำสรุปผลด้านบัญชีเป็นประจำทุกๆ เดือน และบัญชีลูกหนี้ค้างชำระ

บริการรับทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย สามารถติดต่อสอบถามเราได้ บริษัท เบสท์ มิลเลี่ยน กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทบริหารนิติบุคคล 

โทร: 096-462-3989

ที่อยู่ : 26/14 ซอยสมบูรณ์พัฒนา 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400