บริการ – บริษัทบริหารนิติบุคคล

บริการหลัก

บริหารอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร

ให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มจัดตั้งนิติบุคคลฯ การจัดทำข้อบังคับ รวมถึงระเบียบพักอาศัย ที่เน้นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัจจุบัน

การบริหารจัดการที่เน้นเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน

บริการรับทำบัญชี

ด้านบริหารการเงิน

นำระบบ Software ทั้งในแบบ offline และ online เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการงานรักษาความสะอาด

เน้นการสรรหาบุคคลากร ที่มีความซื้อสัตย์เป็นหลัก และเพิ่มความสามารถโดยการอบรมเพิ่มทักษะการทำงานอยู่ประจำ

พร้อมกับมีการกำหนดแผนงานที่ชัดเจน

SUPPORT

ฝ่ายปฎิบัติการ

เข้าตรวจสอบหน้างาน พร้อมควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผน และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการทุกครั้ง

ฝ่ายบัญชี

เข้าตรวจสอบการทำงานของหน้างาน ตรวจสอบเอกสาร การบันทึกรายรับ และรายจ่าย พร้อมบันทึกบัญชีประจำทุกเดือนเเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ฝ่ายวิศวกรรม

เข้าตรวจสอบการทำงานของหน้างาน การจัดทำแผนบำรุงเครื่องจักร วางแผนการใช้พลังงานและ นำเสนอแผนเพื่อลดการใช้พลังงาน รวมถึงการนำเสนอนวัตกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน

ฝ่ายกฎหมาย

ให้คำปรึกษาในส่วนความถูกต้องชัดเจน กรณีเกิดข้อสงสัยหรือข้อพิพาท รวมไปถึง การรักษาสิทธิ และประโยชน์ของผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญ

ระบบสั่งจ่ายโดยไม่ใช้เช็ค

SCB ANYWHERE

 • ระบบสั่งจ่ายโดยไม่ใช้ เข็ค
 • ลดค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมเช็ค
 • ลดภาระการลงนามของผู้มีอำนาจ
 • สามารถอนุมัติจากที่ไหนก็ได้
 • สะดวก ไม่ยุ่งยาก ไม่เสียเวลา
 • โปร่งใส ตรวจสอบได้

K-cash Connect plus

 • ระบบสั่งจ่ายโดยใช้ token
 • ลดค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมเช็ค
 • ลดภาระการลงนามของผู้มีอำนาจ
 • สามารถอนุมัติจากที่ไหนก็ได้
 • สะดวก ไม่ยุ่งยาก ไม่เสียเวลา
 • โปร่งใส ตรวจสอบได้

นำเสนอ

 • นำเสนอแผนประหยัดพลังงานโดยการติดตั้ง solar cell เพื่อลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
 • นำเสนอติดตั้ง motion sensor เพื่อการใช้พลังงานตามการใช้งานจริง
 • นำเสนอการติดตั้ง Photo Switch เพื่อการใช้พลังงานที่เหมาะสมกับภูมิอากาศในแต่ละช่วงฤดูกาล
 • นำเสนอการติดตั้ง ระบบรดน้ำอัตโนมัติ เพื่อลดการสิ้นเปลืองของน้ำ

การจัดทำบัญชี รับ-จ่าย

 • ด้านบริหารการเงิน

  • นำระบบ Software ทั้งในแบบ offline และ online เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
  • ดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
  • นำเสนอรูปแบบ การบริหารเงินกองทุนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
  • จัดทำสรุปผลด้านการเงินเป็นประจำทุกเดือน
  • จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าทุกปี
  • สามารถตรวจสอบการเงินได้ทุกเวลา
  • จัดทำสรุปผลด้านบัญชีเป็นประจำทุกๆ เดือน และบัญชีลูกหนี้ค้างชำระ

งานรักษาความสะอาด

เริ่มตั้งแต่กระบวนการในการคัดสรรพนักงานตามลักษณะของงาน บุคลิกภาพและกริยามารยาทที่ดี มีหัวใจในการบริการ ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาใช้การบริการ

เพิ่มเติมโดยการ อบรมพัฒนาบุคลากรตลอดทั้งระยะสัญญา ปฏิบัติงานภายใต้แผนการทำงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในทุกๆวันทุกสัปดาห์ ทุกเดือน สามารถตรวจสอบ วัดผล รายงานผลความคืบหน้า และต้องจัดเตรียมกำลังสำรองเพื่อเข้าทดแทนกรณีการขาด ลา ของพนักงาน เพื่อการบริการที่ต่อเนื่อง

PLAN


 • มีแผนการทำงานประจำวันที่ชัดเจน เช่น แผนงานประจำวัน โดยแยกรายละเอียดการทำงานตามพื้นที่ เช่น โถงพักคอย พื้นที่ทางเดินส่วนกลาง พื้นที่ส่วนกลาง ห้องออกกำลังกาย ห้องอ่านหนังสือ ห้องโยคะ พื้นที่บริเวณสระว่ายน้ำ พื้นที่ลานจอดรถ พื้นที่ถนนรอบอาคาร เป็นต้น
 • การทำความสะอาดประจำสัปดาห์ เช็ดฝุ่น ปัดหยากไย่ตามที่สูง รวมถึงป้ายเครื่องหมายต่างๆ เท่าที่สามารถทำได้ ทำความสะอาดกระจก หน้าต่างรวมทั้งของภายใน และภายนอกสูงไม่เกิน 3 เมตร หรือเท่าที่สามารถใช้มือเอื้อมถึง ล้างและทำความสะอาด ถังขยะ ทั้งหมด
 • การทำความสะอาดประจำเดือน ดูแลรักษาพื้นให้สะอาด และตรงตามมาตรฐาน เก็บจุดพื้นที่สกปรก เช็คทำความสะอาดขอบบัวล่างและขอบล่างต่างๆ เช็คทำความกระจกฟิศเนต (กระจกภายในและภายนอกเท่าที่ทำได้)
 • ทุกๆ 6 เดือน ขัดล้างและลงน้ำยาขัดเงาพื้น ทางเดินส่วนกลาง และภายในสำนักงาน สถานที่บางแห่งที่ยังไม่สกปรกนั้น บริษัทฯ จะดูแลรักษาพื้นให้สะอาดเท่าเทียมกันตามวิธีรักษาพื้น โดยมิต้องล้างพื้นทุกครั้ง (โดยจัดแผนงานทีมนอกเข้ามาทำงาน)
 • ทุกๆ 12 เดือน
  เช็ดกระจกสูงภายในและภายนอกบริเวณล็อบบี้และห้องฟิตเนส (เท่าที่สามารถทำได้)
  ล้างลานจอดรถและทางเดินรถรอบอาคาร
  (โดยจัดแผนงานทีมนอกเข้ามาทำงาน)
  เช็คกระจกสูงบริเวณล็อบบี้ และห้องฟิตเนส
 • กระดาษทิชชู่
 • กระดาษเช็ดมือ
 • ถุงขยะดำ (คละไซด์)
 • น้ำยาทำความสะอาด

CHECK

เน้นการมีส่วนร่วม  แจ้งปัญหาความไม่สะอาด  ที่ไม่ได้จำกัดไว้เพียงผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายบริหารนิติบุคคลฯ)  เท่านั้น  เจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย ทุกคน สามารถ  สแกน QR CODE  ที่มีติดไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ทุกจุด โดยสามารถแจ้งปัญหา พร้อมแนบรูปถ่าย

หลังจากนั้นจะมีการแจ้งเตือน ในกลุ่ม LINE  ของทีมทำความสะอาด และส่วนกลางของบริษัท 

เพื่อให้การแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาเปป็นไปได้อย่างร่วดเร็ว และยังมีข้อมูล บันทึกไว้ เพื่อนำไปปรับปรุงการบริการแบบยั่งยืนต่อไป 

ACT

Audit หรือ สายตรวจ จะเข้าพบลูกค้า อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน โดยทุกครั้งที่เข้าหน่วยงานทางบริษัท จะมีเอกสารพบผู้ว่าจ้าง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมกับเข้ารวจสอบการทำงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าจ้าง และ มาตรฐานของบริษัท

หากมีปัญหาหรือข้อปรับปรุงที่ต้องแก้ไข สายตรวจ จะเป็นผู้ Action  ทันที พร้อมกับแจ้งกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้รับทราบ และติดตามผลไปตลอด เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า

CUSTOMER

ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์

เดอะคิวบ์ พลัส มีนบุรี

คาซ่า ซิต้บางนา

เดอะคิวบ์ รามอินทรา 109

ศุภาลัยปาร์ค แยกเกษตร

ริธึ่ม พหลฯ-อารีย์

JW URBAN HOMR OFFICE