เกี่ยวกับเรา-บริษัทบริหารนิติบุคคล

บริษัท เบสท์ มิลเลี่ยน กรุ๊ป จำกัด

เราคือบริษัทบริหารนิติบุคคล เริ่มตั้งแต่กระบวนการในการคัดสรรพนักงานตามลักษณะของงาน บุคลิกภาพและกริยามารยาทที่ดี มีหัวใจในการบริการ ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาใช้การบริการ เพิ่มเติมโดยการ อบรมพัฒนาบุคลากรตลอดทั้งระยะสัญญา ปฏิบัติงานภายใต้แผนการทำงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในทุกๆวันทุกสัปดาห์ ทุกเดือน สามารถตรวจสอบ วัดผล รายงานผลความคืบหน้า และต้องจัดเตรียมกำลังสำรองเพื่อเข้าทดแทนกรณีการขาด ลา ของพนักงาน เพื่อการบริการที่ต่อเนื่อง

 

 • บริษัทจึงมีบริการ
 • จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด
 • บริหารงานหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด
 • บริการงานด้านวิศวกรรมและตรวจรับมอบ
 • บริการจัดทำบัญชี รับ-จ่าย หมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุด
 • บริการงานด้านรักษาความสะอาดหมู่บ้าน
 • จัดสรรและอาคารชุด

วิสัยทัศน์ (Vision)

 • Honesty/ซื่อสัตย์
  บริหารงานด้วยความโปร่งใส
 • Accountability/รับผิดชอบ
  ปฎิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวทางปฎิบัติที่ถูกต้อง
 • Service Mind/บริการด้วยใจ
  เป็นผู้ให้บริการด้วยใจ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ