การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
        บริษัทบริหารนิติบุคคลเป็นการจดบันทึกรายการข้อมูลด้านการเงินของการปฏิบัติงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับเข้ามาและรายการที่ต้องจ่ายออกไป เพื่อให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการเงินตลอดจนผลของการดำเนินงานนั้นไว้ว่าคงเหลือเงินหรือไม่ จำนวนเท่าไรและ เปรียบเทียบผลการดำเนินกิจการว่าได้กำไรหรือขาดทุน ซึ่งการบันทึก รายการรับจ่าย เป็นพื้นฐานขั้นต้นของการจัดการด้านการเงินเพื่อใช้ใน การวางแผน การควบคุมการใช้เงินให้เกิดประโยชน์ ทางบริษัทบริหารนิติบุคคล บริษัท เบสท์ มิลเลี่ยนกรุ๊ป จำกัด ของเรามีบริการรับทำรายรับ-รายจ่าย และบริการด้านบริหารนิติบุคคล