หน้าที่ของบริษัทบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือ อาคารชุด

            บริการนิติบุคคลเป็นบริษัทบริหารนิติบุคคลที่รับดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้าน และ คอนโดมิเนียม มีฐานะเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย คณะกรรมการควบคุม การจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ทำหน้าที่บริหารจัดการดูแลทรัพย์ส่วนกลางในนามของนิติบุคคล การปฏิบัติงานต่างๆจะเป็นไปตามข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุด ซึ่งอาคารชุดแต่ละแห่งจะมีระเบียบภายในของแต่ละอาคารชุดที่ไม่เหมือนกัน แม้กฎหมายอาคารชุดจะใช้ฉบับเดียวกันก็ตาม ในแต่ละคอนโดจะมีผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคลอาคารชุดนั้นๆ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้

 

หน้าที่ของผู้จัดการนิติบุคคล

  1. จัดการเรื่องต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการ และดูแลทรัพย์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพปกติเรียบร้อย และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วม
  2. จัดซื้อ/จัดหาทรัพย์สินตลอดจนจัดให้มีบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่เจ้าของร่วม ภายใต้ระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร และ อาคารชุด
  3. เรียกเก็บ เงินกองทุน และ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง จากเจ้าของร่วม เพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง รวมทั้งทรัพย์ส่วนกลาง และการให้บริการอื่น ๆ
  4. ดำเนินการตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมหรือตามมติของคณะกรรมการอาคารชุด ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับของ นิติบุคคลและพระราชบัญญัติหมู่บ้านจัดสรร หรือ อาคารชุด
  5. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ทั้งภายในห้องชุด และการใช้สิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยให้เป็นไปตาม ข้อบังคับและระเบียบของนิติบุคคลฯ ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีในอนาคต
  6. เป็นผู้แทนของนิติบุคคลฯ ภายในขอบเขตของพระราชบัญญัติ ข้อบังคับของนิติบุคคลฯ หรือมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม รวมทั้งมีอำนาจในการติดตาม ทวงหนี้ ฟ้องร้อง บังคับคดี เป็นต้น
  7. จัดให้มีการประชุมใหญ่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และ อาคารชุด
  8. กำหนดระเบียบของนิติบุคคลฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติหมู่บ้านจัดสรร และ อาคารชุด