บริษัท เบสท์ มิลเลี่ยน กรุ๊ป จำกัด

เราคือบริษัทบริหารนิติบุคคล เริ่มตั้งแต่กระบวนการในการคัดสรรพนักงานตามลักษณะของงาน บุคลิกภาพและกริยามารยาทที่ดี มีหัวใจในการบริการ ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาใช้การบริการ เพิ่มเติมโดยการ อบรมพัฒนาบุคลากรตลอดทั้งระยะสัญญา ปฏิบัติงานภายใต้แผนการทำงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในทุกๆวันทุกสัปดาห์ ทุกเดือน สามารถตรวจสอบ วัดผล รายงานผลความคืบหน้า และต้องจัดเตรียมกำลังสำรองเพื่อเข้าทดแทนกรณีการขาด ลา ของพนักงาน เพื่อการบริการที่ต่อเนื่อง

  • บริษัทจึงมีบริการ
  • จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด
  • บริหารงานหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด
  • บริการงานด้านวิศวกรรมและตรวจรับมอบ
  • บริการจัดทำบัญชี รับ-จ่าย หมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุด
  • บริการงานด้านรักษาความสะอาดหมู่บ้าน
  • จัดสรรและอาคารชุด

ติดต่อเราได้ที่ : 096-462-3989